RED° TOKYO TOWER

FOOT TOWN 3/4/5F

OPEN-AIR STAIR

FOOT TOWN RF

OFFICIAL SHOP GALAXY

FOOT TOWN 3F

FOOT TOWN 1F

FOOT TOWN 3F

FOOT TOWN 3F TOWER GALLERY เคาน์เตอร์รับรูปถ่าย มาเธอร์ฟาร์ม CAFE สาขาโตเกียวทาวเวอร์ TOKYO TOWER OFFICIAL SHOP GALAXY Komori Sports Massage ให้นมบุตรได้ RED° TOKYO TOWER OTAKARA ICHIBA

มีร้านค้าอย่างเป็นทางการของโตเกียวทาวเวอร์ GALAXY และ TOWER GALLERY ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการพิเศษต่างๆ

FOOT TOWN RF

FOOT TOWN RF

มีทางเข้าบันไดด้านนอกไปยังดาดฟ้าหลัก ซึ่งใช้จัดกิจกรรมกลางแจ้งด้วย เป็นพื้นที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่คุณสามารถมองขึ้นไปที่ฐานของหอคอยได้

FOOT TOWN BF

FOOT TOWN BF

โตเกียวทาวเวอร์ฮอลล์ใช้สำหรับกิจกรรมทางสังคมขนาดใหญ่ เช่น งานเลี้ยงต้อนรับ การประชุม การสัมมนา การบรรยาย และกิจกรรมทางธุรกิจ